Caiff ECOSTRUCTURE ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru 2014-2020.

Bydd Ecostructure yn codi ymwybyddiaeth o ddulliau eco-beirianyddol o ymateb i’r her sy’n ymwneud ag addasur arfordir i’r newid yn yr hinsawdd trwy ddarparu i ddatblygwyr a rheoleiddwyr offer ac adnoddau hygyrch sy’n seiliedig ar ymchwil ryngddisgyblaethol ym maes ecoleg, peirianneg ac economeg gymdeithasol. Nod Ecostructure yw hybu camau i ymgorffori manteision ecolegol a chymdeithasol eilaidd mewn strwythurau amddiffyn yr arfordir a strwythurau ynni adnewyddadwy gan sicrhau budd i’r amgylchedd, cymunedau arfordirol a sectorau glas a gwyrdd economïau Cymru ac Iwerddon.

Mae Ecostructure yn brosiect a gaiff ei gyflawni’n uniongyrchol gan bartneriaeth ryngddisgyblaethol sy’n dod â staff arbenigol ynghyd o bum prifysgol flaenllaw yng Nghymru ac Iwerddon sy’n rhoi pwys mawr ar waith ymchwilMae mwy o wybodaeth i’w chael yn ein taflen yma.

Beth yw allbynnau’r prosiect?

Prif allbynnau Ecostructure yw offer ac adnoddau sy’n canolbwyntio ar randdeiliaid, y bwriedir iddynt godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio dulliau eco-beirianyddol arfordirol o addasu i’r newid yn yr hinsawdd, a’i gwneud yn haws i bobl fanteisio ar y cyfleoedd hynny. I gyd-fynd â phob un o allbynnau’r prosiect ceir menter wedi’i thargedu i godi ymwybyddiaeth, a fydd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, taflenni ffeithiau, e-lythyrau newyddion a dull arloesol Ecostructure ei hun o gasglu a throsglwyddo gwybodaeth sy’n seiliedig ar system gwybodaeth ddaearyddol, er mwyn cysylltu â defnyddwyr posibl.