Cymryd rhan yn ein harolwg!

Mae Ecostructure yn archwilio ffyrdd o ymgorffori gwaith dylunio sensitif o safbwynt ecolegol mewn strwythurau arfordirol artiffisial megis marinâu, harbwrs, morgloddiau, pierau a thorddyfroedd. Mae gennym arbrofion ar hyd arfordir Cymru ac arfordir Iwerddon lle’r ydym yn edrych ar werth dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol i blanhigion ac anifeiliaid morol. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn cael gwybod beth yw barn pobl am yr arbrofion hyn ac am eu traethlin yn fwy cyffredinol (yr harbwr, y marina neu’r arfordir naturiol). > Harolwg. <

Beth yw'r prosiect Ecostructure?

Bydd Ecostructure yn codi ymwybyddiaeth o ddulliau eco-beirianyddol o ymateb i’r her sy’n ymwneud ag addasu’r arfordir i’r newid yn yr hinsawdd trwy ddarparu i ddatblygwyr a rheoleiddwyroffer ac adnoddau hygyrch sy’n seiliedig ar ymchwil ryngddisgyblaethol ym maes ecoleg, peirianneg ac economeg gymdeithasol. Nod Ecostructure yw hybu camau i ymgorffori manteision ecolegol a chymdeithasol eilaidd mewn strwythurau amddiffyn yr arfordira strwythurauynni adnewyddadwy gan sicrhau budd i’r amgylchedd, cymunedau arfordirol a sectorau glas a gwyrdd economïau Cymru ac Iwerddon.

Mae Ecostructure yn brosiect a gaiff ei gyflawni’n uniongyrcholgan bartneriaeth ryngddisgyblaethol sy’n dod â staff arbenigol ynghyd o bum prifysgol flaenllawyng Nghymru ac Iwerddon sy’n rhoi pwys mawr ar waith ymchwil. 

Mae mwy o wybodaeth i’w chael yn ein taflen yma.

Beth yw allbynnau’r prosiect?

Prif allbynnau Ecostructure yw offer ac adnoddau sy’n canolbwyntio ar randdeiliaid, y bwriedir iddynt godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio dulliau eco-beirianyddol arfordirol o addasu i’r newid yn yr hinsawdd, a’i gwneud yn haws i bobl fanteisio ar y cyfleoedd hynny. I gyd-fynd â phob un o allbynnau’r prosiect ceir menter wedi’i thargedu i godi ymwybyddiaeth, a fydd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, taflenni ffeithiau, e-lythyrau newyddion a dull arloesol Ecostructure ei hun o gasglu a throsglwyddo gwybodaeth sy’n seiliedig ar system gwybodaeth ddaearyddol, er mwyn cysylltu â defnyddwyr posibl.